REGULAMIN turystycznego Kaszubskiego Rajdu LENO W PRZÓDK

614

REGULAMIN RAJDU

1. CHARAKTER I CEL KASZUBSKIEGO RAJDU LENO W PRZÓDK
a. Rajd ma charakter turystyczny promujący Kaszuby.
b. Rajd nie spełnia znamion imprezy masowej.
c. Podrzędne cele rajdu to:
– propagowanie historii motoryzacji polskiej i bloku wschodniego,
– propagowanie kultury, wzajemnej pomocy na drogach oraz edukacji przepisów ruchu drogowego,
– integracja środowisk motoryzacyjnych.

2. TERMIN I TRASA RAJDU
a. Sobota 20.05.2023 r.:

7:00 – START RAJDU – Stacja SHELL, Udorpie k. Bytowa.
7:00 – 9:00 – przejazd: Bytów – Sępólno Krajeńskie (92 km).
9:00 – 10:30 – Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL, POM Sępólno Krajeńskie, ul. Bojowników o Wolność i Demokracji 15.
10:30 – 13:15 – przejazd: Sępólno Krajeńskie – Zblewo (96 km).
13:15 – 14:15 – Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL, Zblewo, ul. Łąkowa 2.
14:15 – 15:30 – przejazd: Zblewo – Kolano (55 km).
15:30 – przyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego – stadnina Koni Kolano (gm. Stężyca). Zakwaterowanie uczestników.
16:30 – Biesiada Kaszubska.

b. Niedziela 21.05.2023 r.:
10:30 – 11:00 – przejazd: Kolano – Stężyca (14 km).
11:00 – 13:00 – Przëstank Stãżëca (przystanek Stężyca). Stężyca, Amfiteatr, ul. Parkowa 1. Wystawa Pojazdów Bloku Wschodniego w ramach Kaszubskiego Rajdu LENO W PRZÓDK. Będzie to otwarta wystawa, także dla nieuczestniczących w rajdzie.
13:30 – 14:15 – przejazd: Stężyca – Kawle Dolne (34 km).
14:15 – 16:15 – Muzeum Kaszubska Zagroda Bielickowo Kawle Dolne 7 (gm. Przodkowo).
15:00 – 17:00 – przejazd: Kawle Dolne – Bytów (76 km).
17:00 – META RAJDU – Stacja SHELL, Udorpie k. Bytowa.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy/daty/godziny rajdu, oraz innych postanowień, np. ze względów na bezpieczeństwo uczestników.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE
a. Uczestnikiem rajdu może zostać każdy, kto do 31.03.2023 r. opłaci kwotę wpisową za uczestników rajdu. 100 zł za osobę w wieku 16-99 lat, 50 zł za osobę w wieku 6-15 lat. na nr konta: 50 1020 5558 1111 1297 5440 0079 tytułem: (imię i nazwisko kierowcy i marka pojazdu). Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu przyjmowania nowych uczestników.
b. W rajdzie mogą wziąć udział pojazdy wyprodukowane w Polsce do 2006 r. lub z państw byłego bloku wschodniego, które zostały wyprodukowane do 2000 r.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na cele rajdu.
c. Przed startem każda załoga otrzyma pakiet startowy: ulotkę rajdu z regulaminem, opisem trasy, numery startowe, materiały marketingowe, gadżety.
d. Numery startowe należy umieścić na szybach czołowej i tylnej. Motocykliści oklejają według uznania.
e. Kierowca reprezentuje załogę i jest odpowiedzialny za posiadanie wszystkich ważnych dokumentów i uprawnień potrzebnych do poruszania się po drogach publicznych.
f. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku oraz wizerunku ich pojazdów w materiałach filmowych i zdjęciach wykonywanych podczas Kaszubskiego Rajdu LENO W PRZÓDK w celu jej promocji.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW
a. Zgłaszając udział w turystycznym Kaszubskim Rajdzie LENO W PRZÓDK, wszyscy uczestnicy zobowiązują się do podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu.
b. Uczestnicy zobowiązani są do rozsądnej, bezpiecznej jazdy oraz przestrzegania przepisów drogowych, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.
c. Uczestnicy biorą udział w rajdzie wyłącznie na swoją odpowiedzialność, a w razie jakichkolwiek awarii, problemów zdrowotnych, technicznych itd., zdani są wyłącznie na siebie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód do osób trzecich i ich mienia.
b. Udział w rajdzie jest na wyłączną odpowiedzialność uczestników, a wszystkie poniesione koszty udziału w rajdzie, uczestnicy pokrywają sami.
c. Dbając o dobry wizerunek rajdu, Organizator informuje, że wszystkie zachowania naruszające dobre i kulturalne obyczaje wybiegające poza ogólnie przyjęte normy społeczne będą skutkowały odebraniem naklejek startowych i wykreśleniem uczestników z listy startujących załóg. Do podjęcia takiej decyzji uprawniony jest Organizator rajdu.
d. Za załogę odpowiada kierowca.
e. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji regulaminu oraz do wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego.
f. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych wymagań, powodują natychmiastowe wykluczenie danej osoby/załogi z rajdu i uprawniają do odmowy przyjęcia od uczestnika jakichkolwiek roszczeń z jego strony w stosunku do Organizatora.